E-mail button LinkedIn button

Voor Hakkens, Accountants & Adviseurs is het van groot belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

W.B.T. van Eijndhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Hakkens Accountants &Adviseurs B.V. Zij is te bereiken via .

Hakkens vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze nodig zijn voor het verlenen van onze diensten. 

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen, het maken van opmerkingen of van een andere mogelijkheid binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Hakkens uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Hakkens in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor gekwalificeerde medewerkers binnen onze organisatie.

Hakkens gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogd. De persoonlijke gegevens worden door Hakkens in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Hakkens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hakkens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hakkens verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hakkens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hakkens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hakkens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hakkens Accountants & Adviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Hakkens kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Hakkens worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Hakkens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Hakkens behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Hakkens Accountants & Adviseurs
Luikerweg 12
5554 NC  Valkenswaard
Tel.: (040) 201 6136
E-mail: